صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری ارگ هومن کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت کارگزاری ارگ هومن 9,402,712,290
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: فراز مسافری راد 3,627
حسابرس: موسسه شاخص اندیشان
تعداد واحدهای باقی مانده: 46,373 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,624,424
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/07/20 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,592,421
تاریخ محاسبه NAV: 1395/09/19 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,592,421
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود